Activiteiten

Met haar activiteiten richt de focus van de PSOB zich in het algemeen op informatie, voorlichting en training ten behoeve van de participatiebevordering en positieverbetering van Surinaamse ouderen in de Nederlandse samenleving. In het bijzonder hebben de activiteiten als doel kadervorming op de navolgende gebieden:

A. Sociaal-maatschappelijke participatie

 • signaleren van knelpunten, wensen en behoeften van Surinaamse ouderen doorverwijzen naar geëigende instanties/ ouderenwerk, etc.;
 • bevorderen van het gebruikmaken van regelingen in het kader van de voorzieningenstructuur (WMO/ Ouderenproof), etc.;
 • werken aan verbetering van de financiële positie van allochtone ouderen (problematiek ‘Gekorte AOW’).

B. Gezondheid

 • stimuleren en bevorderen van het gebruik van bestaande instanties (bijv. thuiszorg, dagopvang, verpleeg- en verzorgingshuizen);
 • geven van voorlichting over gezondheid, voeding en alternatieve geneesmiddelen;
 • bijdragen aan interculturalisatie binnen de gezondheids- en zorgvoorzieningen.

C. Sociale netwerken

 • bevorderen en stimuleren van contacten/ ontmoeting met autochtone en andere allochtone ouderen;
 • ontwikkelen van netwerken in de eigen regio/ omgeving: behoefte aan vanzelfsprekende contacten (i.v.m. eenzaamheid en/of sociaal isolement);
 • mogelijk maken van ontmoetingen van verschillende generaties Surinamers.

D. Leefomgeving en wonen

 • werken aan veiligheid in en rondom het huis;
 • werken aan betaalbare huisvesting voor Surinaamse ouderen;
 • voorlichting geven over woonvormen voor senioren in Nederland aan Surinaamse ouderen.

E. Zelfredzaamheid, scholing en educatie op allerlei gebied

 • cursus computergebruik en ICT;
 • Nederlandse taal;
 • sociale voorzieningen en zorgvoorzieningen en het gebruik daarvan;
 • EHBO-cursussen;
 • trainingen ‘Generaties in dialoog’.