Organisatie

De ouderenorganisaties die vanaf 1996 verenigd zijn in het ‘Provinciaal Platform Surinaamse Ouderenorganisaties in Noord-Brabant’ (PSOB), hebben in het najaar van 2007 besloten deze om te zetten in de ‘Stichting PSOB’. De bestaande organisaties blijven in hun werkgebied operationeel en zijn volledig autonoom. De mogelijkheid blijft bestaan om onafhankelijk van elkaar lokale activiteiten te ontplooien en uit te voeren. Bovenlokale, bovenregionale en/of provinciale activiteiten worden geacht binnen de PSOB te worden besproken en in het werkplan van de PSOB te worden opgenomen. Uiteindelijk wordt gezamenlijk bepaald welk lid van de PSOB voor de uitvoering van deze activiteiten verantwoordelijk is. Uitvoering van deze gezamenlijke activiteiten is grotendeels afhankelijk van de financiën die de PSOB ter beschikking heeft.

Samenstelling bestuur
Het PSOB bestuur bestaat op dit moment uit een:

  • onafhankelijke voorzitter drs. Headly Binderhagel
  • vertegenwoordiger van stichting MI BOSIE
  • vertegenwoordiger van stichting Naya Jotie
  • vertegenwoordiger van vereniging Rachmatullaah Islam

Daarnaast schakelt het bestuur, indien nodig, professionele hulp in van externe adviseurs.

MI BOSIE en Naya Jotie zijn afkomstig uit Eindhoven en Rachmatullaah uit St. Michielsgestel. Teneinde zoveel mogelijke Surinaamse ouderen uit Brabant te vertegenwoordigen en ter versterking van het bestuur, wordt hard gewerkt aan werving in andere Brabantse steden.

Financiering
PSOB is voor de kosten van de verschillende projecten en activiteiten afhankelijk van externe financiering. Vanaf eind 2007 is de verzelfstandiging van de stichting een feit en wordt gewerkt aan het verkrijgen van structurele inhoudelijke en financiële ondersteuning voor de activiteiten.